• BIST 93.043
 • Altın 193,340
 • Dolar 4,7189
 • Euro 5,4759
 • Bursa 18 °C
 • Ankara 15 °C
 • Bingöl 18 °C
 • İstanbul 22 °C
 • Van 13 °C
 • Kars 9 °C
 • Ağrı 13 °C
 • Muş 12 °C
 • Diyarbakır 20 °C
 • Bayburt 12 °C

Diyanet 2017 Görevden Alınan İmam Ve Müezzinler

Diyanet 2017 Görevden Alınan İmam Ve Müezzinler
Yeni yayınlanan 3 KHK sonrası Diyanet İşleri Başkanlığında görevden alınan, ihraç edilen imam ve müezzinlerin isimleri haberimizde.

Toplamda 135 personel daha ihraç edildi. İhraç edilen 135 personelin içerisinde 6'sı müftü. Diğer ihraç edilenlerin kalanı 35'i kuran kursu öğreticisi, 75 tanesi imam ve müezzinden oluşmakta.

6 Ocak 2017 tarih ve 29940 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı: KHK/679


Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca 2/1/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kamu personeline ilişkin tedbirler

MADDE 1 - (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(2) Birinci fıkra gereğince kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkümiyet kararı aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.

(3) Birinci fıkra kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar.

Emekli Emniyet Teşkilatı personeline ilişkin tedbirler

MADDE 2 - (1) 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 55 inci maddesinin ondokuzuncu ve yirminci fıkraları ile geçici 27 nci maddesi uyarınca resen emekliye sevk edilenler, kendi isteğiyle emekli olanlar veya Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlar ile müstafi sayılanlardan milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan ve ekli (2) sayılı listede yer alanların rütbeleri alınır. Bu kişiler görev yaptıkları teşkilata ve kamu görevlerine yeniden kabul edilmezler, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemezler; ayrıca bunlar uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, emekli polis kimlikleri, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar.

İade hükümleri

MADDE 3 - (1) Ekli (3) sayılı listede yer alan kamu görevlileri, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.

(2) İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, birinci fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülür.

Yurtdışında öğrenim görenler

MADDE 4 - (1) 3/10/2016 tarihli ve 675 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereği öğrencilikle ilişikleri kesilmiş olanlardan bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (4) sayılı listede yer alan kişi, 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (5) sayılı listenin ilgili sırasından çıkarılmıştır. 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası, bu kişi bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren ortadan kalkmış sayılır.

Kapatılan ve kapsamdan çıkarılan kurum ve kuruluşlar

MADDE 5 - (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve ekli (5) sayılı listede yer alan dernekler kapatılmıştır.

(2) Birinci fıkra kapsamında kapatılan derneklere ait olan taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayılır, bunlara ait taşınmazlar tapuda resen Hazine adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilir. Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden bir hak ve talepte bulunulamaz. Devire ilişkin işlemler ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

(3) Ekli (6) sayılı listede yer alan dernekler, ilgisine göre 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun eki (III) sayılı listenin ilgili sıralarından ve 31/10/2016 tarihli ve 677 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (6) sayılı listenin ilgili sıralarından çıkarılmıştır. 6749 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümleri ile 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümleri, söz konusu dernekler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Buna ilişkin işlemler ilgisine göre İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

(4) Ekli (7) sayılı listede yer alan gazeteler, ilgisine göre 8/11/2016 tarihli ve 6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun eki (3) sayılı listenin ilgili sıralarından ve 3/10/2016 tarihli ve 675 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (7) sayılı listenin ilgili sıralarından çıkarılmıştır. 6755 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri ile 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin birinci fıkrası hükümleri, söz konusu gazeteler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır.

Değişiklik hükümleri

MADDE 6 - (1) 15/8/2016 tarihli ve 670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"(5) Borçların ödenmesinde, kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay gibi borçlar, çalışanların sigorta primleri, rehinli alacaklar, enerji, iletişim ve su kullanım borçları, çeşidine bakılmaksızın beşyüz Türk Lirasını geçmeyen borçlar ve diğerleri şeklinde sıralama esas alınır. Kapatılan özel öğretim kurum ve kuruluşları, kurs, dershane, öğrenci yurtları ve pansiyonlara avans veya peşin ödeme şeklinde kapatma tarihinden sonraki dönemler için ifa edilmiş olan öğrenim ve barınma bedelleri, yukarıda belirtilen sıraya tabi tutulmaksızın iade edilir."

(2) 15/8/2016 tarihli ve 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı listenin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Merkez/Taşra Teşkilatı başlıklı bölümünün 55 inci sırasının sicil numaralarına ilişkin sütununda yer alan "12447803" ibaresi "13958213" şeklinde değiştirilmiştir.

(3) 15/8/2016 tarihli ve 673 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 5 - (1) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında ikramiye ödemesi yapılması gereken kişilerden; terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğunun değerlendirilmesi üzerine kamu görevinden çıkarılanların paylarına düşen miktarlar ödenmez. Aynı nedenle haklarında adli veya idari soruşturma veya kovuşturma yürütülen kişilerin paylarına düşen miktarlar ise soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar 10/12/2013 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında emanete alınır."

(4) 3/10/2016 tarihli ve 675 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Birinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki borç yükümlülükleri çerçevesinde bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihe kadar tahsil edilmiş olan tutarlar geri ödenmez."

(5) 31/10/2016 tarihli ve 677 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (4) numaralı listenin Yüksek Öğretim Kurumları-İdari Personel başlıklı bölümünün 469 uncu sırasının Unvan sütununda yer alan "Personel Dairesi Başkanı" ibaresi "Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni" şeklinde, aynı listenin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu başlıklı bölümünün 15 inci sırasının Sicil sütununda yer alan "400373" ibaresi "400185" şeklinde değiştirilmiştir.

(6) 31/10/2016 tarihli ve 678 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "alacaklıdan" ibaresi "borçludan" şeklinde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 7 - (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası 1/9/2016 tarihinden, beşinci ve altıncı fıkraları 22/11/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 - (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GÖREVDEN İHRAÇ EDİLEN İMAM VE MÜEZZİNLERİN LİSTESİ

1:    19941125    HİLMİ YAVUZ    İMAM HATİP    ADANA SEYHAN
2:    20111191    OĞUZ AFŞAR    İMAM HATİP    AKSARAY GÜLAĞAÇ
3:    200713199    KAMİL SAĞIR    İMAM HATİP    AMASYA
4:    19975136    FATİH GÜL    İMAM HATİP    AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY
5:   19874361    ENVER ÖZTAŞ    İMAM HATİP    ANKARA ALTINDAĞ
6:   19970819    SIDDIK KAYA    İMAM HATİP    ANKARA ETİMESGUT
7:    20041121    RAMAZAN ASLAN    MÜEZZİN KAYYIM    ANKARA EVREN
8:   19851908    YÜKSEL İBİŞ    İMAM HATİP    ANKARA MAMAK
9:    19897336    HAŞAN KJD1K    İMAM HATİP    ANKAltA YENİMAHALLE
10    20129131    MURAT YILDIZ    İMAM HATİP    ARTVİN BORÇKA
11:   19861499    SERVET SANCAR    MÜEZZİN KAYYIMI    ARTVİN ŞAVŞAT
12:   20076841    KURTULUŞ ÇETİN    MÜEZZİN KAYYIM    BİLECİK BOZÜYÜK
13:   19930649    AHMET ALİ DOĞAÇ    İMAM HATİP    DENİZLİ ÇAL
14:   19902517    HAŞAN ALİ UYSAL    İMAM HATİP    DENİZLİ ÇİVRİL
15:    19866392    MUSA GÖKÇE    İMAM HATİP    DENİZLİ ÇİVRİL
16:    20130888    OSMAN ŞAHİN    İMAM HATİP    DENİZLİ ÇİVRİL
17:   9851590    ÖMER ÖZDEMİR    İMAM HATİP    DENİZLİ ÇİVRİL
18:    19863933    ŞİNASİ UYSAL    İMAM HATİP    DENİZLİ ÇİVRİL
19:    19903713    YÜKSEL SARI0ĞLU    İMAM HATİP    DENİZLİ ÇİVRİL
20:    19911114    REŞİT ŞİMŞEK    İMAM HATİP    ERZURUM PALANDÖKEN

21:    19941332    CİHAN AYDIN    İMAM HATİP    ERZURUM YAKUTİYE
22:    20042123    MUHAMMED SALİH YAKUT    MÜEZZİN KAYYIM ERZURUM YAKUTİYE
23:    19921218    AHMET AKIM    İMAM HATİP    GAZİANTEP İSLAHİYE
24:    19941828    İSMAİL YÜKSEL    İMAM HATİP    GAZİANTEP İSLAHİYE
25:   20116952    .ADİL KESKİNSOY    İMAM HATİP    GAZİANTEP OĞUZELİ
26:    200711120    MESUT KALKAN    İMAM HATİP    GAZİANTEP ŞAHİNBEY
27:   19854166  MUHAMMED MAHİR ÖZTÜPEKÇİ    İMAM HATİP   GAZİANTEP ŞAHİNBEY
28:    19953223    İBRAHİM ASIR    İMAM HATİP    GAZİANTEP ŞAHİNBEY
29   19821734    KADİR YÜCEL    İMAM HATİP    GAZİANTEP ŞAHİNBEY
30:    20101726    JNIIR DURMUŞ    İMAM HATİP    GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL

31:    19855465    EMSAL GÖK    MÜEZZİN KAYYIM    GÜMÜŞHANE
32:    19831511    HAŞAN SARIAYA    İMAM HATİP    HATAY KIRIKHAN
33:    19890391    HÜSEYİN ÇELİKKAYA    İMAM HATİP    ISPARTA ATABEY
34:    19852213    MEHMET ALİ ADIYAMAN    MÜEZZİN KAYYIM    ISPARTA ATABEY
35:    19864618    MEHMET EMİN BAL    MÜEZZİN KAYYIM    SPARTA GELENDOST
36:    19861106    MUHAMMED SÜZGÜN    İMAM HATİP    İSTANBUL ÇATALCA
37:    19863861    ABDURRAHİM SANCAR    İMAM HATİP    İSTANBUL SİLİVRİ
38:    19960003    FATİH ALTUNKAYA    İMAM HATİP    İSTANBUL SİLİVRİ
39:    19896123    SÜLEYMAN ÇIG    İMAM HATİP    KARABÜK EFLANİ
40:    19920522    SALİH KIRIMLI    İMAM HATİP    KARABÜK SAFRANBOLU

41:     19977186    HARUN GÜRCAN    MÜEZZİN KAYYIM    KARAMAN
42:    19910639    YAKUP TEKELİ    MÜEZZİN KAYYIM    KARAMAN
43:     19672161    OSMAN BOZ    İMAM HATİP    KOCAELİ GEBZE
44:     19931831    MEHMET ALİ DOKUZOBLU    İMAM HATİP    KOCAELİ İZMİT
45:     19894658    SAHABETTİN ALTUNTAŞ    İMAM HATİP    KOCAELİ KÖRFEZ
46:     19931128    HALİS AKDAL    İMAM HATİP    KONYA BEYŞEHİR
47:     20070990    MEHMET DEMİRCİ    İMAM HATİP    KONYA ILGIN
48:     20090266    YUNUS AKÇA    İMAM HATİP    KONYA İLGIN
49:     19901727    MEVLOTÇETİNKAYA    İMAM HATİP    KONYA MERAM
50:     19883016    RECEP SALDIK    İMAM HATİP    KÜTAHYA TAVŞANLI

51:    19840941    ABDURRAHMAN KAYGUSUZ    İMAM HATİP    MALATYA BATIALGAZt
52:    19978679    MAHMUT YILMAZ    İMAM HATİP    MALATYA BATTALGAZi
53:    19976123    MEHMET ZEREN    İMAM HATİP    MALATYA BA'ITALGAZI
54:    19971816    EBUBEKİR TAŞ    İMAM HATİP    MERSİN TARSUS
55:    19861508    HAŞAN ÖZ   İMAM HATİP    MERSİN YENİŞEHİR
56:    19885058    MUHAMMET ALTAN    İMAM HATİP    MERSİN YENİŞEHİR
57:   19832802    ABDULLAH TOPAL    İMAM HATİP    MUĞLA ORTACA
58:    19874945    BİLAL GÖKDAL    İMAM HATİP    MUĞLA ORTACA
59:    19886899    HALİL DOĞAN    İMAM HATİP    OSMANİYE
60:    19901888    AB ÎDİN IŞIK    MÜEZZİN KAYYIM    OSMANİYE

61:   20040701    FATİH ÇAĞLAYAN    İMAM HATİP    SAKARYA ADAPAZARI
62:    19901718    NİHAT ÖZLÜ    İMAM HATİP    SAKARYA ARİPİYE
63:    19863016    ABDURRAHMAN KARYAĞDI    İMAM HATİP    SAKARYA ERENLER
64:    20103682    HÜSEYİN POLAT    İMAM HATİP    ŞANLIURFA BİRECİK
65:    19901017    İL YAS POLAT    İMAM HATİP    ŞANLIURFA BİRECİK
66:    19882704    ABDULLAH YILDIRIM    İMAM HATİP    ŞANLIURFA SURUÇ
67:    19930178    HÜSEYİN AYDIN    İMAM HATİP    TEKİRDAĞ ÇORLU
68:   19950734    SEDAT KIRCAK    İMAM HATİP    TEKİRDAĞ SOLEYMAKPAŞA
69:    19942688    HAŞAN GACAL    MÜEZZİN KAYYIM    TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA
70:    19861119    NURETTİN ARIKAN    İMAM HATİP    UŞAK

71:    201211241    YASİN TAŞ    İMAM HATİP    YALOVA ALTINOVA
72:    19952506    CENGİZ TAŞDEMÎR    İMAM HATİP    YOZGAT
73:    19971323    OSMAN KARADAVUT    İMAM HATİP    YOZGAT
74:    19963646    SADETTİN ERDOĞAN    İMAM HATİP    YOZGAT
75:    19884804    ALİ KILINÇ   MÜEZZİN KAYYIM    YOZGAT
KAYNAK: Dini haberler sitesi.

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
İlgili Haberler
Diğer Haberler
BUNLARA BAKTINIZ MI?
Tüm Hakları Saklıdır © 2015 Serhad Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 05434080000 Faks : haber@acarhaber.com